experiments/tng2.el
author Tony Garnock-Jones <tonygarnockjones@gmail.com>
Wed, 16 Jan 2019 17:15:58 +0000
changeset 438 1fe179d53161
parent 8 7e193a2d4679
permissions -rw-r--r--
Add missing primitive implementation for the plain interpreter.

(defconst tng2-mode-file-extension-regexp "\\.tng2\\'")
(let ((cell (assoc tng2-mode-file-extension-regexp auto-mode-alist)))
 (if cell
   (rplacd cell 'tng2-mode)
  (setq auto-mode-alist (cons `(,tng2-mode-file-extension-regexp . tng2-mode) auto-mode-alist))))

(defun tng2-mode ()
 "Major mode for editing TNG2 programs (tonyg)."
 (interactive)
 (kill-all-local-variables)
 (setq major-mode 'tng2-mode)
 (setq mode-name "Smalltalk-TNG Experimental Syntax 2 Mode")
 (set-syntax-table tng2-mode-syntax-table)
 (make-local-variable 'font-lock-defaults)
 (setq font-lock-defaults '(tng2-font-lock-keywords nil nil () ()))
 (make-local-variable 'tab-stop-list)
 (setq tab-stop-list (let ((x '()))
			(dotimes (i 60) (push (* 2 (+ i 1)) x))
			(reverse x)))
 (font-lock-fontify-buffer))

(defconst tng2-font-lock-keywords
 '(
;  ("\\<%%primitive\\.[0-9]+\\.[0-9]+" . font-lock-function-name-face)
;  ("\\<%%machine-code\\>" . font-lock-warning-face)
;  ("\\<define\\s-+\\(\\(\\w\\|\\s_\\)+\\)\\>" 1 font-lock-variable-name-face)
  ("\\<\\([A-Z]\\w*\\)\\>" 0 font-lock-type-face)
  ("\\<\\(\\(\\w\\|\\s_\\)+:\\)" 1 font-lock-function-name-face)
  ("\\$" 0 font-lock-function-name-face)
  ("!\\s-*\\(\\(\\w\\|\\s_\\)+\\)\\>" 1 font-lock-variable-name-face)
  ("\\s-*\\(\\(\\w\\|\\s_\\)+\\)\\s-+:=" 1 font-lock-variable-name-face)
  ("\\<\\(meta\\)\\>" 1 font-lock-keyword-face)
  ))

(defvar tng2-mode-syntax-table nil
 "Syntax table used while in TNG2 mode.")

(if tng2-mode-syntax-table
  ()
 (setq tng2-mode-syntax-table (make-syntax-table))
 (modify-syntax-entry ?\' "\"  " tng2-mode-syntax-table)
 (modify-syntax-entry ?\" "!  " tng2-mode-syntax-table)
 (modify-syntax-entry ?? "_ " tng2-mode-syntax-table)
 (modify-syntax-entry ?- "_ " tng2-mode-syntax-table)
 (modify-syntax-entry ?: "_ " tng2-mode-syntax-table)
 (modify-syntax-entry ?\( "()" tng2-mode-syntax-table)
 (modify-syntax-entry ?\) ")(" tng2-mode-syntax-table)
 (modify-syntax-entry ?\[ "(]" tng2-mode-syntax-table)
 (modify-syntax-entry ?\] ")[" tng2-mode-syntax-table)
 (modify-syntax-entry ?\{ "(}" tng2-mode-syntax-table)
 (modify-syntax-entry ?\} "){" tng2-mode-syntax-table)
)